VỀ CHÚNG TÔI

INNOSIGHT là từ viết tắt của từ “ Innovation Sight ” trong tiếng Việt có ý nghĩa là “ Đổi mới tầm nhìn ”
INNOSIGHT cũng mang một ý nghĩa là “ Ánh sáng ”.
INNOSIGHT được chúng tôi định nghĩa là “ Giải pháp sáng tạo và hiệu quả ”

Xem chi tiết