Công ty Luật Innosightlaw / Sở hữu trí tuệ/ Đăng ký bảo hộ sáng chế

Đăng ký ngay để nhận tư vấn và Báo giá tốt nhất
  Sáng chế là một loại tài sản đặc biệt mang lại nhiều giá trị cho chủ sở hữu. Nó là một loại tài sản vô hình, chỉ được pháp luật bảo hộ, công nhận quyền sở hữu khi tiến hành đăng ký bảo hộ sáng chế. Việc đăng ký bảo hộ sáng chế là cần thiết vì nó giúp chủ sở hữu dễ dàng chứng minh quyền sở hữu của mình đối với sáng chế khi có tranh chấp. Tuy nhiên, trên thực tế, việc đăng ký bảo hộ sáng chế khá phức tạp và có nhiều cá nhân, tổ chức không biết quy trình thực hiện việc đăng ký bảo hộ sáng chế doanh nghiệp. Để cho quý khách hàng hiểu rõ hơn về thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế thì công ty tư vấn Luật INNOSIGHT giới thiệu thông qua bài viết sau:

  Đăng ký bảo hộ sáng chế là gì?

  Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ thì sáng chế là một giải pháp kỹ thuật dưới dạng là sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế bao gồm các đặc điểm cơ bản sau:

  • Sáng chế là giải pháp kỹ thuật tồn tại thông qua hai dạng chính đó là sản phẩm hoặc là quy trình. Giải pháp kỹ thuật chính là biện pháp để giải quyết một vấn đề mang đặc tính kỹ thuật.
  • Sáng chế tồn tại ở dạng sản phẩm bao gồm: vật thể, chất thể và vật liệu sinh học.
  • Sáng chế tồn tại dưới dạng quy trình bao gồm: nó được thể hiện bằng tập hợp các thông tin xác định cách thức thực hiện công việc theo một quá trình, xác định bởi các đặc điểm cơ bản về trình tự, điều kiện, thành phần tham gia, biện pháp…
  • Giải pháp kỹ thuật là sáng chế phải giải quyết được vấn đề kỹ thuật bằng cách áp dụng các quy luật tự nhiên.
  • Giải pháp hữu ích thực chất là một sáng chế ở trình độ thấp hơn. Điều kiện bảo hộ giải pháp hữu ích đơn giản hơn, không đòi hỏi trình độ sáng tạo và thường thời hạn bảo hộ ngắn hơn.

  Tại sao cá nhân, tổ chức phải đăng ký bảo hộ sáng chế?

  Đăng ký sáng chế là việc yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét, đánh giá, xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế theo yêu cầu của chủ sở hữu khi sáng chế đáp ứng đầy đủ tất cả các tiêu chuẩn bảo hộ theo quy định của pháp luật và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích tùy theo yêu cầu chủ sở hữu. Việc đăng ký bảo hộ sáng chế là thực sự cần thiết, nhất là trong điều kiện xã hội phát triển và các đối thủ cạnh tranh có thể sử dụng mọi biện pháp cạnh tranh, tránh trường hợp ăn cắp ý tưởng trong quá trình thực hiện nếu không đăng ký bảo hộ sáng chế đó. 

  Đăng ký bảo hộ sáng chế nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của chủ sở hữu tránh được các rủi ro trong quá trình sử dụng sáng chế của mình.

  Những đối tượng nào được và không được bảo hộ dưới hình thức sáng chế.

  Đối tượng được bảo hộ dưới hình thức sáng chế:

  • Theo quy định tại điều 58 của Luật Sở hữu trí tuệ thì sáng chế sẽ được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: có tính mới, có trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghệ. Trong trường hợp mà sáng chế đó không đáp ứng được tính sáng tạo mà có tính mới và có khả năng áp dụng công nghệ thì sáng chế đó sẽ được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích. 
  • Theo quy định tại Điểm b Điều 25.3 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN của Bộ khoa học và công nghệ thì Giải pháp kỹ thuật là một đối tượng được bảo hộ dưới danh nghĩa là sáng chế. Giải pháp kỹ thuật được hiểu là một tập hợp trong đó cần và đủ các thông tin về cách thức kỹ thuật và/hoặc phương tiện kỹ thuật nhằm mục đích giải quyết một nhiệm vụ xác định. Giải pháp kỹ thuật bao gồm các dạng sau:

   Sản phẩm dưới dạng vật thể bao gồm: dụng cụ, máy móc, thiết bị, linh kiện, mạch điện…Nó được thể hiện bằng tập hợp các thông tin xác định một sản phẩm nhân tạo được đặc trưng bởi các dấu hiệu về kết cấu, sản phẩm đó có chức năng, tác dụng như một phương tiện nhằm đáp ứng một nhu cầu nhất định của con người hoặc sản phẩm nằm dưới dạng chất thể như: vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược phẩm…và được thể hiện bằng tập hợp các thông tin xác định sản phẩm nhân tạo đó được đặc trưng bởi các dấu hiệu, đặc điểm về sự hiện diện, tỉ lệ và trạng thái của các phần tử, có chức năng như một phương tiện nhằm đáp ứng một nhu cầu xác định của con người; hoặc sản phẩm dưới dạng vật liệu sinh học như: gen, thực vật/động vật biến đổi gen… và được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin về một sản phẩm chứa thông tin di truyền bị biến đổi dưới tác động của con người, có khả năng tự tái tạo;

   Quy trình bao gồm các quy trình sau: quy trình công nghệ; phương pháp chẩn đoán, dự báo, kiểm tra, xử lý… và được thể hiện bằng tập hợp các thông tin xác định cách thức tiến hành một quá trình, một công việc cụ thể được đặc trưng bởi các dấu hiệu như: trình tự, điều kiện, thành phần tham gia, biện pháp, phương tiện thực hiện các thao tác nhằm một mục đích nhất định.

  Đối tượng không được bảo hộ dưới dạng sáng chế: 

   Thứ nhất: Đối tượng không được bảo hộ sáng chế dưới hình thức là giải pháp kỹ thuật trong các trường hợp sau:

  • Đối tượng nêu trong đơn chỉ là những ý tưởng hoặc ý đồ hoặc đặt vấn đề mà đó không phải là cách giải quyết vấn đề, nó không thể trả lời được câu hỏi “bằng cách nào” hoặc/và “bằng phương tiện gì”;
  • Vấn đề được đặt ra để giải quyết nhưng đó không phải là vấn đề kỹ thuật và không thể giải quyết được bằng cách thức kỹ thuật;
  • Các sản phẩm tự nhiên, nó không phải là sản phẩm sáng tạo của con người.

  Thứ hai: theo quy định tại Điều 59 Luật Sở hữu trí tuệ, các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế: 

  • Là những phát minh, những lý thuyết khoa học, những phương pháp toán học;
  • Là những Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh, các chương trình máy tính;
  • Là cách thức thể hiện thông tin;
  • Là giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;
  • Là giống thực vật, giống động vật;
  • Là quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;
  • Là phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

  Điều kiện đăng ký sáng chế 

  Để đăng ký sáng chế cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Tác giả phải tạo ra sáng chế bằng công sức và chi phí của mình;
  • Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới các hình thức như giao việc, thuê việc trừ trường hợp mà các bên có thỏa thuận khác và thỏa thuận đó không trái với các quy định của pháp luật;
  • Đối với các đối tượng xin bảo hộ nhưng có nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau sáng tạo ra hoặc đầu tư để sáng tạo thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký, nhưng quyền đăng ký chỉ được thực hiện khi mà tất cả các tổ chức, cá nhân đồng ý;
  • Sáng chế sẽ được bảo hộ trong trường hợp được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất – kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách Nhà nước;

  Tùy thuộc vào hình thức cụ thể thì điều kiện đăng ký bảo hộ sáng chế cũng khác nhau, cụ thể: 

  Điều kiện đăng ký bảo hộ sáng chế dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế:

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ thì để sáng chế được cấp dưới hình thức Bằng độc quyền sáng chế thì sáng chế đó cần đáp ứng được các điều kiện bảo hộ sau:

  • Có tính mới: Để được xem là có tính mới thì sáng chế đó phải chưa được công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả hay bằng bất kỳ hình thức nào; chỉ có một số người có quyền hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó. Để kiểm tra tính mới thì nên tra cứu sáng chế tại cơ sở dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ để xem có bị trùng với các sáng chế trước đó hay không.
  • Có tính sáng tạo: để được xem là có trình độ sáng tạo thì sáng chế đó phải là một bước tiến sáng tạo, nó không thể được tạo ra một cách dễ dàng;
  • Có khả năng áp dụng công nghiệp: để được xem là có khả năng áp dụng công nghiệp thì sáng chế đó phải: nó có thể thực hiện được việc tạo và sản xuất hàng loạt các sản phẩm; áp dụng lặp đi lặp lại quy trình của sáng chế và thu được kết quả ổn định.

  Điều kiện để bảo hộ sáng chế dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích:

  Theo quy định của Khoản 2 Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ quy định cụ thể về  điều kiện bảo đăng ký sáng chế dưới hình thức là  cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích như sau: có tính mới và có khả năng áp dụng công nghiệp. 

  Điều kiện bảo hộ sáng chế thông qua hình thức cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích đơn giản hơn so với đăng ký bảo hộ sáng chế thông qua hình thức cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Nếu đáp ứng đủ các điều kiện này thì sẽ được cấp bằng tùy theo hình thức mà mình đã đăng ký trong đơn. 

  Quy trình, thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế.

  Để đăng ký bảo hộ sáng chế, tổ chức, cá nhân muốn thực hiện việc đăng ký thực hiện thủ tục theo các quy trình sau:

  Bước 1: Tổ chức, cá nhân tiến hành nộp hồ sơ lên Cục Sở hữu trí tuệ

  Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sáng chế có thể nộp đơn lên Cục Sở hữu trí tuệ qua hai còn đường: gửi qua bưu điện hoặc nộp đơn trực tiếp tới Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ. Cục Sở hữu trí tuệ có trụ sở chính tại Thành phố Hà nội và hải văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

  Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền thẩm định hình thức hồ sơ

  Cán bộ, chuyên viên tại Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân. Sau đó, họ sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ về mặt hình thức – kiểm tra về thành phần hồ sơ. Sau khi tiến hành thẩm định xong cán bộ, chuyên viên sẽ thông báo kết quả về tính pháp lý của hồ sơ. Thông báo thuộc hai trường hợp sau: 

  • Trường hợp thứ nhất: hồ sơ đã hợp lệ, cán bộ, chuyên viên của Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo chấp thuận đơn đăng ký sáng chế của chủ thể đã nộp đơn;
  • Trường hợp thứ hai: hồ sơ không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn. Tổ chức, cá nhân tiến hành bổ sung và nộp lại theo bước 1.

  Bước 3: Tiến hành thẩm định nội dung hồ sơ

  Những hồ sơ đã được nhận thông báo hợp lệ thì sẽ được tiếp tục thẩm định về mặt nội dung. Để được thẩm định về nội dung, cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cần gửi yêu cầu thẩm định nội dung. Cục Sở hữu trí tuệ đánh giá khả năng được bảo hộ cần đáp ứng dược các điều kiện về mỗi hình thức bảo hộ tương ứng;

  Sau khi quá trình thẩm tra nội dung kết thúc, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ đưa ra hai kết quả như sau:

  • Thứ nhất: đối tượng đăng ký sáng chế nêu trong đơn đăng ký không đủ điều kiện để được bảo hộ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;
  • Thứ hai: đối tượng nêu trong đơn đăng ký đã đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, cá nhân, tổ chức cũng đã thực hiện việc nộp lệ phí đầy đủ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành cấp văn bản bảo hộ. Đối tượng được bảo hộ sẽ được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp, và công bố trên Công báo Sở hữu trí tuệ.

  Chi phí đăng ký bảo hộ sáng chế là bao nhiêu?

  Về phí lệ phí bao gồm các loại sau: 

  • Lệ phí nộp đơn, lệ phí công bố đơn, lệ phí tra cứu, lệ phí cấp bằng và lệ phí đăng bạ;
  • Phí thẩm định nội dung, phí tra cứu và các phí khác có liên quan; 

  Tùy thuộc vào hình thức đăng ký bảo hộ khác nhau mà chi phí đăng ký bảo hộ khác nhau. Hãy liên hệ với công ty tư vấn Luật INNOSIGHT để biết thêm thông tin chi tiết về phí đăng ký bảo hộ sáng chế. 

  Nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế ở đâu?

  Theo quy định của pháp luật thì việc đăng ký sáng chế thuộc thẩm quyền của Cục Sở hữu trí tuệ. Các tổ chức, cá nhân nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế ở Cục Sở hữu trí tuệ. 

  Cơ quan có thẩm quyền.

  Cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ sáng chế là Cục Sở hữu trí tuệ. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành tiếp nhận các đơn đề nghị về đăng ký ảo hộ sáng chế, và thực hiện các bước thẩm định, kiểm tra đơn và cuối cùng ra quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

  Căn cứ pháp lý

  • Luật Sở hữu trí tuệ; 
  • Nghị định 103/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp; 
  • Thông tư 22/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công;
  • Thông tư 01/2007/TT-BKHCN của Bộ khoa học và công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP của Chính phủ; 

  Những câu hỏi liên quan đến đăng ký bảo hộ sáng chế

  Câu Hỏi 1: Cá nhân có đăng ký sáng chế được không?

  Đáp: 

  Tất cả mọi cá nhân đều có quyền nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ.  Cá nhân trong các trường hợp sau đây đều có quyền đăng ký sáng chế, cụ thể như sau:

  • Sáng chế được tạo ra bằng chính công sức và chi phí của người sáng chế thì người sáng chế có quyền đăng ký ;
  • Cá nhân thực hiện đầu tư kinh phí, các phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức như: giao việc, thuê việc trừ trường hợp có thỏa thuận khác;
  • Cá nhân cùng nhau tạo ra sáng chế hoặc đầu tư để tạo ra sản phẩm sáng chế đó thì đều có quyền đăng ký;

  Câu Hỏi 2: Thời hạn bảo hộ sáng chế bao lâu?

  Đáp: 

  Thời hạn bảo hộ sáng chế là 20 năm đối với bằng độc quyền sáng chế và 10 năm đối với Bằng độc quyền giải pháp hữu ích kể từ ngày nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Tuy nhiên, để duy trì hiệu lực của văn bằng bảo hộ này thì chủ văn bằng phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực và để gia hạn hiệu lực văn bằng thì phải nộp lệ phí gia hạn hiệu lực theo quy định chi tiết của Chính phủ.

  Câu Hỏi 3: Sáng chế như thế nào thì được coi là có tính mới?

  Đáp: 

  Sáng chế được coi là có tính mới nếu sáng chế đó chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở cả trong nước và ngoài nước trước ngày mà tổ chức, cá nhân nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp mà đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên theo quy định của pháp luật. Sáng chế đó phải chưa được bộc lộ công khai trong trường hợp chủ có một số người có quyền hạn được biết và có nghĩa vụ phải giữ bí mật về sáng chế đó và sáng chế đó không trùng lặp với bất kì một giải pháp kỹ thuật nào trước đó.

  Câu Hỏi 4: Sáng chế như thế nào thì được coi là có trình độ sáng tạo?

  Đáp: 

  Một sáng chế được coi là có trình độ sáng tạo nếu nó không trùng hợp với các giải pháp kỹ thuật khác đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên theo quy định của pháp luật  thì sáng chế đó là một bước tiến sáng tạo, không thể tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

  Khi đánh giá về trình độ sáng tạo, cán bộ, chuyên viên của Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xác định xem liệu các đặc tính kỹ thuật cơ bản của sáng chế đang được xem xét đã được bộc lộ trong giải pháp kỹ thuật khác đã công bố hay chưa, và sự kết hợp các đặc tính kỹ thuật cơ bản có hiển nhiên đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật có liên quan hay không. Một sáng chế được coi là có trình độ sáng tạo nếu nó chính là kết quả của hoạt động sáng tạo và không phải là hiểu biết thông thường trong lĩnh vực kỹ thuật có liên quan.

  Những lợi ích khi sử dụng dịch vụ của Luật Innosight

  Với mong muốn đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng, INNOSIGHT chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế với tiêu chí nhanh chóng và tiện lợi nhất. Khi thực hiện dịch vụ này tại công ty sẽ mang lại cho khách hàng những lợi ích sau:

  • Công ty luật INNOSIGHT tự hào là công ty cung cấp dịch vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ uy tín và hiệu quả nhất;
  • Đội ngũ luật sư, chuyên viên và chuyên gia có nhiều kinh nghiệm, nắm vững chuyên môn;
  • Thực hiện tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ;
  • Cung cấp cho khách hàng hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến các vấn đề pháp lý mà khách hàng quan tâm. 

  Nếu bạn có bất kỳ vấn đề thắc mắc nào liên quan đến dịch vụ tự công bố sản phẩm, bạn hãy liên hệ với chúng tôi công ty tư vấn luật INNOSIGHT để được tư vấn miễn phí:

  • Hotline: 09 61 349 060 (Ms.Trang) (Zalo, Viber, Whatsapp)
  • Email: innosightlaw@gmail.com

  Bạn đang xem bài viếtHướng dẫn thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế lên cục sở hữu trí tuệ tại chuyên mục dịch vụ sở hữu trí tuệ

  Tác giả

  Nguyễn Minh Hải

  Tìm hiểu thêm

  Ông Nguyễn Minh Hải có hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn, hành nghề Luật tại Việt Nam liên quan đến dự án đầu tư nước ngoài; mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; luật doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp thương mại; sở hữu trí tuệ; tranh tụng và giải quyết tranh chấp; bảo hiểm và ngân hàng...

  Tìm hiểu thêm

  Từ khóa:

  , , ,

  Bài viết liên quan

  Cách tạo kế hoạch tiếp thị cho doanh nghiệp gia đình Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Tiếp thị là một phần quan trọng của sự thành công trong kinh doanh tại nhà của bạn. Nếu không có tiếp thị, mọi người không thể tìm hiểu về doanh nghiệp của bạn để mua hàng của bạn. Kế hoạch tiếp thị là một tài liệu kinh doanh phác thảo chiến lược và chiến […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Cách bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi gian lận Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Gian lận là một trong những cách phổ biến nhất khiến các doanh nghiệp mất tiền. Chính vì vậy, qua bài viết này Luật Innosight sẽ hướng dẫn các bạn một số phương pháp để doanh nghiệp của bạn không bị mất tiền một cách vô tội vạ. Cách tạo kế hoạch tiếp thị cho […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  10 khoản khấu trừ thuế hàng đầu cho doanh nghiệp nhỏ Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Tổng cục thuế sẽ hỗ trợ cho các chủ doanh nghiệp nhỏ một số khoản khấu trừ thuế hợp lý. Từ các chi phí liên quan đến việc thành lập công ty của bạn đến khoản khấu trừ Thu nhập Doanh nghiệp đủ điều kiện được giới thiệu vào năm 2018, có nhiều cách để giúp […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Tiêu chuẩn sức khỏe nghĩa vụ quân sự 2020 Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Bảo vệ đất nước là nghĩa vụ của mỗi công dân, khi đất nước lâm nguy thì bất kể ai dù già, dù trẻ, dù trai, dù gái đều có trách nhiệm đứng lên bảo vệ nước nhà. Đó là truyền thống hào hùng, quý báu của dân tộc ta từ hàng nghìn đời nay. […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2020 Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  “Kết hôn” là hai từ được nhắc đến như một sự kiện trọng đại đối với mỗi người, vì khi đã kết hôn là chúng ta đã bị ràng buộc về mặt pháp lý đối với nửa còn lại của mình và sau này là nghĩa vụ đối với những người liên quan như con […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Bị loạn thị có phải đi nghĩa vụ quân sự Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ của mỗi công dân, bất kỳ công dân nào cũng có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc. Hàng năm, nhà nước sẽ tổ chức các đợt tuyển công dân tham gia đào tạo nghĩa vụ trong một thời gian nhất định. Tuy nhiên, không phải công dân nào […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Nộp phạt vi phạm giao thông vào thứ 7 ở kho bạc nào? Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà, tuy nhiên trong quá trình tham gia giao thông do vô tình hoặc cố ý mà có rất nhiều người vi phạm an toàn giao thông. Giao thông rất quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe con người. Chính vì […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Thủ tục nhận con nuôi là trẻ sơ sinh Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Hiện nay, việc nhận nuôi con nuôi khá phổ biến, có nhiều trường hợp và tình huống để nhận nuôi con nuôi, những gia đình hiếm muộn muốn xin nhận nuôi con nuôi hay cũng có những trường hợp đứa trẻ bị bỏ rơi mà có những gia đình hảo tâm nhận nuôi. Thì trong […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Hướng dẫn việc chia tài sản khi ly hôn Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Trong cuộc sống hiện đại như ngày nay, chúng ta thấy việc ly hôn diễn ra rất nhiều, và giường như thấy nó đơn giản và nhẹ nhàng hơn so với các thế hệ cách đây khoảng 10 -15 năm. Hầu hết việc nam, nữ kết hôn với nhau đều xuất phát từ sự gắn […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Lỗi không gương có bị giữ xe không Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Lỗi không gương có bị giữ xe không? Nếu lắp gương thời trang liệu có bị phạt không? Đây đều là những câu hỏi mà người điều khiển xe ô tô, xe máy quan tâm. Để giúp người điều khiển phương tiện giao thông không bị xử lý vi phạm hành chính khi tham gia […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Nộp phạt vi phạm giao thông ở đâu? Có nộp Online được không? Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Bạn có thể nộp phạt vi phạm giao thông ở đâu? Để trả lời câu hỏi này, đa số mọi người thường nghĩ đến Kho bạc nhà nước. Nhưng có phải là chỉ có Kho bạc nhà nước là nơi duy nhất có thể nộp phạt được không? Trong bài viết dưới đây, Công ty […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Quy định về sàn giao dịch thương mại điện tử Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Sàn giao dịch thương mại điện tử bản chất là gì? Đăng ký hoạt động cho sàn giao dịch thương mại điện tử ở đâu? Quy định về sàn giao dịch thương mại điện tử là gì? Cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký như thế nào để đúng quy định? Là những câu hỏi […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Tư vấn luật kế toán và kiểm toán Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Luật Innosight có đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, am hiểu pháp luật trong lĩnh vực kế toán cũng như kiểm toán. Do đó, chúng tôi hoàn toàn có thể hỗ trợ cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu tư vấn luật kế toán và kiểm toán. Các bước khai thuế ban đầu […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Bị đuổi việc có được nhận lương không Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Người lao động bị đuổi việc có được nhận lương không? Đây là thắc mắc của không ít bạn gửi về trong thời gian qua. Sa thải là phương thức kỷ luật cao nhất khi người lao động vi phạm hợp đồng. Với hình thức này được quy định cụ thể như dưới đây. Tìm […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Ly hôn thuận tình không cần ra tòa xử lí thế nào? Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Mới đây, luật hôn nhân và gia đình cho phép vợ chồng ly hôn thuận tình không cần ra tòa. Tuy nhiên, vợ chồng phải không có tranh chấp về tài sản, con cái. Đây được cho là một đề xuất táo bạo được đưa ra tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Đơn ly hôn thuận tình viết sẵn Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Cách viết đơn ly hôn thuận tình viết sẵn như thế nào khi hai vợ chồng đồng thuận kết thúc cuộc hôn nhân? Hiện nay, khi làm đơn ly hôn có rất nhiều mẫu đơn khác nhau. Nhưng với trường hợp khác nhau thông thường có có mẫu riêng. Và với trường hợp vợ chồng […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Thủ tục ly hôn thuận tình mất bao lâu? Cơ quan nào giải quyết hồ sơ? Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Ly hôn thuận tình sẽ sẽ xảy ra khi cả vợ và chồng đều đồng ý ký vào tờ giấy ly hôn. Vậy những thủ tục ly hôn thuận tình mất bao lâu sẽ được giải quyết? Cần có những giấy tờ gì? Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Mẫu đơn giành quyền nuôi con sau khi ly hôn theo quy định mới nhất 2020 Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Ngoài việc tranh chấp tài sản, thì vấn đề tranh chấp về quyền nuôi con sau khi ly hôn cũng đang rất phổ biến. Vậy cách viết mẫu đơn giành quyền nuôi con sau khi ly hôn để nộp cho tòa án ra sao?hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu ngay bài viết sau đây. […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Bảo hiểm thương vong Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Bảo hiểm thương vong là bảo hiểm kinh doanh chủ yếu bao gồm các thiệt hại do doanh nghiệp hoặc nhân viên của doanh nghiệp gây ra. Tìm hiểu thêm về loại bảo hiểm này và tại sao nó lại quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn. Bảo hiểm Thương vong là gì? Bảo […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Bảo hiểm bồi thường cho người lao động Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Bảo hiểm bồi thường cho người lao động bao gồm các chi phí y tế và tổn thất thu nhập cho người lao động bị thương trong công việc. Hầu hết mọi doanh nghiệp đều bắt buộc bảo vệ nhân viên của mình và ngăn ngừa các vụ kiện về thương tích tại nơi làm […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Bảo hiểm Doanh nghiệp Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Tất cả các doanh nghiệp đều phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ trong quá trình kinh doanh. Trong khi các doanh nghiệp lớn có thể có đủ tài chính để chịu một khoản lỗ lớn, các doanh nghiệp nhỏ khó có thể đáp ứng. Một khoản lỗ lớn có thể khiến một công […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Chữ ký số được dùng cho mục đích gì Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện đại, mọi thứ đều được hiện đại hóa giúp cho con người làm việc hiệu quả, nhanh chóng, tiết kiệm mà lại đảm bảo. Chữ ký số đã trở thành một công cụ cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp giúp doanh nghiệp thực hiện các hoạt động […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Những lưu ý cần tránh khi mua bảo hiểm kinh doanh Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Cho dù bạn đang bắt đầu kinh doanh hay đang điều hành một công ty lâu đời, bạn phải chịu vô số trách nhiệm với tư cách là chủ doanh nghiệp. Một trong những điều này để đảm bảo công ty của bạn có bảo hiểm kinh doanh đầy đủ. Việc mua đúng loại bảo […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Sự khác biệt về Vốn chủ sở hữu so với Lợi nhuận giữ lại Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Các khái niệm về vốn chủ sở hữu và lợi nhuận giữ lại được sử dụng để thể hiện quyền sở hữu của một doanh nghiệp và có thể liên quan đến các hình thức kinh doanh khác nhau. Vốn chủ sở hữu là một loại tài khoản đại diện cho cổ phần của chủ […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Vốn chủ sở hữu là gì? Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Vốn chủ sở hữu là gì? Là một chủ doanh nghiệp nhỏ, bạn đang là sở hữu duy nhất và mọi thứ trong công việc kinh doanh của bạn. Điều đó thật tuyệt, nhưng bạn có thực sự biết quyền sở hữu, được gọi là “Vốn chủ sở hữu” này hoạt động như thế nào […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Cạnh tranh không lành mạnh là gì? Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Cạnh tranh không lành mạnh là gì? Là một thuật ngữ và một nhánh của luật sở hữu trí tuệ áp dụng cho sự cạnh tranh không trung thực hoặc gian lận trong thương mại. Tìm hiểu thêm về các loại cạnh tranh không lành mạnh khác nhau và cách chúng hoạt động. Vốn chủ […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  9+ chiến lược để phát triển và mở rộng doanh nghiệp của bạn Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Trong vài năm đầu kinh doanh, hầu hết các công ty đều tập trung vào sự sống còn. Tuy nhiên, ưu tiên sự phát triển của doanh nghiệp là một trong những cách tốt nhất để tăng cơ hội phát triển công ty không chỉ tồn tại mà còn đóng góp vào sự phát triển […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Các thủ thuật giúp bạn điều hành công việc kinh doanh tại nhà dễ dàng hơn Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Điều hành một doanh nghiệp tại gia cũng giống như quay đĩa. Có rất nhiều nhiệm vụ mà bạn cần phải tiếp tục thực hiện cùng một lúc và việc không chú ý đúng mức đến bất kỳ nhiệm vụ nào có thể dẫn đến hỏng hóc. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn là […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Các thuật ngữ kế toán cơ bản dành cho chủ doanh nghiệp Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Dù muốn hay không, kế toán là một trong những nhiệm vụ mà mỗi chủ doanh nghiệp phải giải quyết. Và cho dù bạn có ý định tự làm sổ sách kế toán hay thuê một nhân viên riêng, bạn sẽ cần phải làm quen với các thuật ngữ kế toán cơ bản như sau. […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Khi nào thì doanh nghiệp của bạn không còn là “công ty khởi nghiệp” nữa? Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Bạn đang bắt đầu kinh doanh. Điều đó có nghĩa đó là một công ty khởi nghiệp? Và khi nào thì nó không còn là startup nữa? Xác định một doanh nghiệp nhỏ có thể khó khăn. Nhưng khi nói đến các công ty mới khởi nghiệp – một tập hợp con của các doanh […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân đội mới nhất Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Để có một đất nước hòa bình, phát triển như hiện nay, ngoài sự lãnh đạo của  Đảng, sự đồng lòng của nhân dân phải kể đến sự đóng góp to lớn của lực lượng sĩ quan quân đội. Họ chính là nòng cốt xây dựng một Việt Nam kiên cường và vững mạnh. Một […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Vợ sinh mổ chồng được nghỉ mấy ngày Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Trong trường hợp vợ sinh mổ chồng được nghỉ mấy ngày theo Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất? Đây có thể là nỗi lo lắng của những người chồng có vợ chuẩn bị sinh mổ. Trong bài viết dưới đây, Công ty Tư vấn luật Innosight xin giúp bạn giải đáp nỗi băn khoăn này. […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Mức phạt nồng độ cồn xe máy mới nhất 2021 Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông là một điều rất nguy hiểm nhưng lại không hiếm gặp ở Việt Nam. Rượu, bia không chỉ gây tác hại xấu đến sức khỏe con người, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Cách tính lương tháng 13 năm 2020 Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Bất kể người lao động nào khi tham gia vào quá trình làm việc đều mong muốn có tiền lương, tiền thưởng hợp lý. Người lao động khi ứng tuyển vào một công ty luôn quan tâm đến vấn đề lương thưởng cũng như quyền lợi của mình trong công ty. Đặc biệt vào những […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Pháp luật đặt ra những quy chuẩn để điều chỉnh các mối quan hệ hàng ngày. Người nào vi phạm thì sẽ tùy thuộc vào mức độ để xác định các biện pháp xử lý phù hợp. Vi phạm hành chính là việc thường xuyên xảy ra nhất. Trong quá trình tuân thủ các quyết […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Nợ xấu có xin visa được không? Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Với nhu cầu phát triển và đầu tư như nước ta hiện nay, các dịch vụ liên quan đến tài chính phát triển rất mạnh mẽ. Các công công ty tài chính xuất hiện ngày càng nhiều để cung cấp dịch vụ cho con người. Nếu người vay không thanh toán đúng thời hạn cho […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Hồ sơ chào hàng cạnh tranh thông thường Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Đấu thầu là một trong những hoạt động thương mại, theo đó, một bên mua hàng hóa, dịch vụ thông qua bên thứ ba tổ chức đấu thầu hoặc tư mình thực hiện (bên mời thầu) nhằm lựa chọn trong số những người tham gia đấu thầu (bên dự thầu) người đáp ứng tốt nhất […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Quy định về thời gian trong đấu thầu qua mạng Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Theo quy định của pháp luật hiện hành, đấu thầu là quá trình được thiết lập với mục đích lựa chọn nhà thầu để tham gia ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp lao động Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động với người lao động luôn được coi là mắt xích quan trọng trong quá trình này. Tuy nhiên, trên thực tế có những trường hợp xảy ra kể cả khách quan lẫn chủ quan dẫn tới […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Đặc điểm của mua bán hàng hóa trong thương mại Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Mua bán hàng hoá là một trong những hoạt động thương mại bên cạnh hoạt động cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại,… Để thực hiện hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả các chủ thể cần nắm được đặc điểm của mua bán hàng hóa trong thương mại. Do đó, […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Tổng mức đầu tư bao nhiêu thì phải đấu thầu Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Đấu thầu là một trong các phương thức để giúp cho chủ đầu tư lựa chọn được bên cung cấp hàng hoá dịch vụ tốt nhất. Có thể thấy đấu thầu là một trong những hoạt động rộng rãi tuy nhiên không phải ai cũng nắm được đấu thấu là gì, các điều kiện để […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Phụ cấp cho nhân viên trường học Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Hiện nay, trường học để có thể hoạt động được cần có sự tham gia của rất nhiều người, không chỉ có giáo viên mà còn những bộ phận khác trong nhà trường cũng góp phần tạo nên sự phát triển của trường học. Nhân viên trường học là một bộ phận quan trọng trong […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Xác định mức độ khuyết tật để hưởng trợ cấp Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Đất nước và xã hội ngày càng phát triển, các chính sách hỗ trợ cũng được Nhà nước đưa ra để trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, những người bị khiếm khuyết cơ thể. Bản thân những người đó có thể mất một phần hay toàn bộ khả năng lao động nên […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Cách tính lãi quá hạn 150% Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Trong thỏa thuận cho vay, các bên có thể thỏa thuận về lãi suất hoặc không. Nếu có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất này phải phù hợp quy định pháp luật. Nếu như mọi chuyện ổn định theo cách người ta thỏa thuận thì sẽ không có gì bàn cãi. Nếu như […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Đổi tiền rách ngân hàng agribank Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Trong chi tiêu mua sắm hàng ngày, nhu cầu dùng tiền mặt là rất lớn. Chính vì thế, trong quá trình lưu thông hoặc bảo quản, tiền có thể bị rách, nát, cháy, hư hỏng… Tiền rách là một điều không ai mong muốn bởi tiền rách không còn giá trị, không thể mua hay […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng 3 Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Thi công công trình là một việc quan trọng trong hoạt động xây dựng. Một công trình thành công cần có sự giám sát tỉ mỉ, chặt chẽ của người giám sát xây dựng. Người giám sát xây dựng phải có năng lực và những tiêu chuẩn nhất định để đảm bảo thực hiện được […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Vợ sinh chồng nghỉ có được hưởng lương Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Vợ sinh con chồng nghỉ thì có được hưởng lương? Nếu vợ sinh con chồng nghỉ có được nhận bao nhiêu lương? Đây là câu hỏi thường được gặp trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Trong bài viết dưới đây, Công ty Tư vấn luật Innosight sẽ tư vấn cho bạn về chế độ […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Giấy chuyển nhượng đất viết tay có giá trị không Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Giấy chuyển nhượng đất viết tay có giá trị không? Hiện nay, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất diễn ra thường xuyên, quyền sử dụng đất là một loại tài sản đặc biệt, pháp luật có những quy định chặt chẽ trong thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Hiện tượng chuyển nhượng […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Luật chia tài sản sau ly hôn mới nhất Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Hiện nay, có rất nhiều cặp vợ chồng kết hôn, chung sống với nhau nhưng trong quá trình chung sống lại phát sinh nhiều mâu thuẫn khiến họ ly hôn. Dường như việc ly hôn đã trở thành trào lưu trong những năm gần đây, họ kết hôn rất nhanh rồi quyết định ly hôn […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Nhiệm vụ của công chức tài chính kế toán xã Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Công chức là những nhân viên được tuyển dụng làm việc trong cơ quan nhà nước, được hưởng lương và các khoản thu nhập từ ngân sách nhà nước. Ở mỗi vị trí khác nhau, công chức sẽ có một nhiệm vụ, công việc khác nhau. Trong bộ máy hành chính nhà nước, công chức […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Làm giấy khai tử cần những gì? Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Khai tử là một trong các việc giúp nhà nước thực hiện hoạt động quản lý một cách hiệu quả. Tuy nhiên không phải ai cũng biết các thủ tục đăng ký hộ tịch khai tử như thế nào. Vậy, Làm giấy khai tử cần những gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trình tự […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Luật lao đông về nghỉ việc giữa NSDLĐ và NLĐ năm 2020 Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Khi thực hiện hợp đồng lao động, không ít người lao động băn khoăn, lo lắng về các vấn đề liên quan đến nghỉ việc hay chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam hiện hành. Vì vậy, trong bài viết dưới đây, Công ty Tư vấn […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  17 tuổi có đứng tên xe được không Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Xã hội ngày càng phát triển, cơ sở giao thông hạ tầng cũng được nâng cao để phục vụ nhu cầu đi lại của con người. Ai cũng có nhu cầu sở hữu một chiếc xe để có thể thuận tiện trong việc đi lại phục vụ học tập cũng như công việc. Đặc biệt […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Đăng ký mã số thuế cá nhân 2020 Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Nộp thuế là là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. Bất kỳ công dân nào trên đất nước Việt Nam cũng cần nộp thuế để đảm bảo các nghĩa vụ thực hiện với Nhà nước. Nhưng vì một lý do nào đó, một số cá nhân trốn tránh không thực hiện nghĩa […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Đăng ký giao dịch bảo đảm ở đâu Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Trong hoạt động kinh doanh hiện nay, việc các bên sử dụng đến các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ là vô cùng phổ biến bởi tính hiệu quả mà nó mang lại, giúp các bên phòng tránh được rủi ro trong các hợp đồng mua bán hàng hoá và cung ứng dịch […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Cách đăng ký kiểm định chất lượng sản phẩm Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Thị trường mua bán hàng hóa đang phát triển vô cùng mạnh mẽ ở nước ta. Ngày càng nhiều những sản phẩm ra đời và đến tay người tiêu dùng, có những hàng hóa được kiểm định về chất lượng nhưng cũng có những loại hàng hóa được buôn bán tràn lan trên thị trường […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2021 Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Bảo hiểm xã hội luôn luôn là một trong các vấn đề quan trong với bất kỳ ai, đặc biệt là đối với người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên mức đóng BHXH được quy định như thế nào, mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2021 tối đa là […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Quy định về tư vấn giám sát thi công Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Xã hội ngày càng phát triển càng có nhiều công trình được xây dựng, một công trình được xây dựng cần có sự giám sát quá trình thi công để việc xây dựng được thực hiện một cách hiệu quả và chính xác. Việc giám sát thi công chỉ được thực hiện bởi những người […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  17 tuổi làm thẻ atm được không Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Liệu 17 tuổi làm thẻ ATM được không? Trong thời đại 4.0 hiện nay, phương thức thanh toán bằng thẻ ngày càng trở nên phổ biến. Là một công cụ hữu ích, an toàn và tiện lợi nhất trong các giao dịch đời thường, thẻ ATM còn nhận được sự quan tâm lớn đến từ […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Lương tháng 13 có tính thuế tncn không Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Tiền lương tháng 13 có tính thuế tncn không được rất nhiều người quan tâm. Nó không phải là lương của người sử dụng lao động chi trả cho người lao động. Nhưng nó là một khoản thu nhập của người lao động, Vậy quy định của pháp luật quy định về các vấn đề […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Hạn mức chào hàng cạnh tranh Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Đấu thầu là một trong những hoạt động phổ biến ngày nay, để thực hiện hoạt động đấu thầu có rất nhiều hình thức như: Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, … Một trong những hình thức được nhiều người sử dụng có thể kể đến là Chào hàng cạnh […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Ngân hàng nào làm thẻ atm dưới 18 tuổi Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Khi đã đến tuổi có thể mở cho mình một tài khoản ngân hàng, thì câu hỏi “Ngân hàng nào làm thẻ ATM dưới 18 tuổi?” được rất nhiều các bạn trẻ quan tâm. Dưới thời đại 4.0 này, nhu cầu mở thẻ ATM để giao dịch tăng đáng kể, nhưng với đối tượng đặc […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Những trường hợp không được xuất cảnh Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Ngày nay, với xu thế phát triển và hội nhập thế giới, người dân không chỉ sống và làm việc trong nước mà còn đi ra nước ngoài giao du, học hỏi, làm việc hay du lịch. Việc xuất cảnh ra nước ngoài là một việc được Nhà nước ủng hộ và thúc đẩy, nó […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Yêu cầu chia tài sản chung sau khi ly hôn Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Kết hôn là một việc vô cùng trọng đại và ý nghĩa đối với những lứa đôi đang yêu nhau. Nhưng ngày nay, khi cuộc sống ngày càng phát triển và có nhiều cám dỗ thì cuộc sống hôn nhân của con người cũng dễ bị ảnh hưởng hơn. Rất nhiều cặp vợ chồng chỉ […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Vợ có được thừa kế thế vị không? Thừa kế đối với con dâu, con nuôi Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Theo quy định của pháp luật, người thừa kế là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế. Trong trường hợp người thừa kế chết trước hoặc cùng thời điểm thì đặt ra vấn đề thừa kế thế vị. Tuy nhiên, thừa kế thế vị được hiểu như thế nào, áp dụng trong trường […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Thủ tục thừa kế không có di chúc 2018 như thế nào? Quyền sử dụng đất Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Vấn đề thừa kế trong xã hội hiện nay diễn ra rất phổ biến và được nhiều người quan tâm. Có rất nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến thừa kế, nếu người chết để lại di chúc thì việc thừa kế sẽ được chia theo nội dung di chúc (trong trường hợp di […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở 2020? Hạn mức bao nhiêu? Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Trong thời đại nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với mô hình kinh tế nhiều thành phần gồm nhà nước, tư nhân, tổ chức,… các hoạt động giao thương kinh tế diễn ra vô cùng sôi nổi, một trong số đó là các hoạt động liên quan đến Bất động […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất 2020 theo Thông tư 33 Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Trong một số trường hợp, việc chuyển mục đích sử dụng đất phải có sự cho phép của cơ quan tài nguyên và môi trường. Như vậy, hồ sơ, thủ tục cũng như mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất 2020 như thế nào? Trong bài viết dưới đây, Công ty Tư vấn […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Mức phạt xe quá tải từ 10 đến 30 như thế nào? Cách tính % xe quá tải Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, và cả tại các địa phương, tình trạng xe quá tải lưu thông trên đường là không khó để bắt gặp, khiến người dân bức xúc. Trong các lĩnh vực về giao thông, pháp luật ngày càng quy định rõ ràng, chặt chẽ và nghiêm ngặt về xử […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ công an Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Hiện nay để bảo vệ đất nước, và nâng cao chất lượng an ninh quốc phòng công dân thường được tham gia các kỳ nghĩa vụ để tập huấn kỹ năng bảo vệ tổ quốc. Nghĩa vụ quân sự có lẽ hầu hết mọi người đều biết, theo quy định của Nhà nước, có rất […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Khi nào phải nộp thuế sử dụng đất? Các trường hợp không phải nộp? Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá mang lại rất nhiều lợi ích về kinh tế, văn hoá, xã hội thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Ở nước ta, đất đai thuộc sở hữu toàn dân và được Nhà nước quản lý. Chính vì vậy, người dân có quyền được […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Luật mới về độ tuổi kết hôn 2019 Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Kết hôn là việc cần thiết đối với con người, bất kì ai cũng mong muốn, khao khát được kết hôn. Hôn nhân có vai trò vô cùng quan trọng đối với gia đình và toàn xã hội. Kết hôn là khi ta được sống chung với người mà mình yêu thương, cùng xây dựng […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Luật hôn nhân nam nữ bao nhiêu tuổi Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Đăng ký kết hôn được định nghĩa là việc người nam và người nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau trên pháp luật và được Nhà nước thừa nhận và bảo vệ quan hệ hôn nhân đó. Tuy nhiên, luật hôn nhân nam nữ bao nhiêu tuổi và đăng ký kết hôn theo […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Luật hôn nhân đồng giới ở việt nam 2020 Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Giới tính thứ 3 hiện tại không còn quá xa lạ đối với cộng đồng, xã hội Việt Nam. Hiện nay, cộng đồng LGBT chiếm một tỉ lệ khá lớn trong xã hội, họ cũng có mong muốn được sống thật với chính mình, làm những điều mình muốn và mong muốn được xã hội […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Nên hay không? Chuyện sinh viên khởi nghiệp khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường? Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Không phải ngẫu nhiên cứ 10 người trẻ khởi nghiệp thì có đến 9 người thất bại. Sự non trẻ, thiếu kinh nghiệm, nguồn vốn… khiến những startup (doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo) dần đi vào ngõ cụt. Vậy nên hay không, chuyện sinh viên khởi nghiệp khi đang còn ngồi trên ghế nhà […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Ly hôn khi có 2 đứa con dưới 3 tuổi, cha muốn giành quyền nuôi Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Ly hôn khi có 2 đứa con là điều không ai mong muốn, nhưng nhiều cặp vợ chồng vẫn phải đưa ra quyết định này khi không thể tiếp tục chung sống. Và quyền nuôi con sau ly hôn luôn là vấn đề gây tranh cãi. Quy định của pháp luật về quyền nuôi con […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020