Chào bán cổ phần ra công chúng 

Chào bán cổ phần ra công chúng

Để thu hút đầu tư và mở rộng nguồn vốn, các công ty niêm yết sẽ áp dụng hình thức phát hành cổ phiếu. Sản phẩm không chỉ bó hẹp về phạm vi mà đối tượng hướng đến là thị trường chứng khoán đại chúng. Việc chào bán cổ phần ra công chúng có được quy định không? Nếu pháp luật quy định thì thủ tục cũng như hồ sơ được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây của Inslaw sẽ giúp khách hàng giải đáp những thắc mắc trên.

Cổ phần của công ty được hiểu là gì?

Công ty cổ phần là doanh nghiệp chia vốn nhượng quyền thành nhiều phần bằng nhau, gọi là cổ phần, cổ đông trong công ty cổ phần có thể là cá nhân hoặc tổ chức, số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và số lượng cổ đông tối đa là không hạn chế. Cổ phần sẽ được chia thành hai phần bằng nhau trong vốn đăng ký của công ty, chỉ là cổ phần của công ty cổ phần, hai loại cổ phần là cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Người mua hai loại cổ phần có quyền và nghĩa vụ khác nhau. Cổ phần được chia thành hai loại: cổ phần thường và cổ phần ưu đãi.

 • Cổ phiếu phổ thông là cổ phiếu bắt buộc của công ty cổ phần, người sở hữu cổ phiếu phổ thông là cổ đông phổ thông. Cổ phiếu phổ thông không được chuyển đổi thành cổ phiếu ưu đãi. Cổ đông sáng lập phải đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành tại thời điểm đăng ký thương mại.
 • Cổ đông phổ thông có quyền dự họp đại hội đồng cổ đông; chấp nhận mức cổ tức do đại hội đồng cổ đông xác định; ưu tiên mua cổ phần mới bán theo tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông công ty; và có thể tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác trừ khi bị pháp luật và các quy định cấm.
 • Ngoài ra, công ty cổ phần cũng có cổ phần ưu đãi; cổ phần ưu đãi bao gồm cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và các cổ phần ưu đãi khác được quy định trong các điều khoản của công ty.
Bài viết liên quan  Luật lao đông về nghỉ việc giữa NSDLĐ và NLĐ năm 2020

Chào bán cổ phần ra công chúng là gì?

Theo Luật Chứng khoán 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2010, chào bán ra công chúng là việc phát hành chứng khoán cho một số lượng lớn nhà đầu tư, không phân biệt nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc sử dụng các phương thức quảng cáo, chào mời công khai tại thời điểm chào bán công khai.

Đặc điểm của việc bán cổ phần ra công chúng

 • Chào bán chứng khoán ra công chúng quy mô lớn (mang tính chất đa dạng). Quy mô thể hiện ở các khía cạnh: cung cấp chứng khoán cho nhiều nhà đầu tư; bán với số lượng lớn; sử dụng các phương thức quảng cáo, chào mời công khai khi cung cấp sản phẩm ra công chúng.
 • Về nguyên tắc, việc đăng ký chứng khoán ra công chúng là thủ tục pháp lý bắt buộc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do đó, việc phát hành chỉ được phát hành sau khi tổ chức phát hành đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thị trường chứng khoán.
 • Các chủ thể cung cấp chứng khoán ra công chúng rất đa dạng, có thể là doanh nghiệp, chính phủ hay chính quyền địa phương.
 • Mục đích của đợt chào bán công khai nhằm huy động vốn trung và dài hạn.
 • Chào bán chứng khoán ra công chúng phải đáp ứng các điều kiện và tuân thủ các thủ tục pháp lý.
 • Công việc thường được thực hiện thông qua một cơ quan trung gian làm bảo lãnh phát hành hoặc đại lý chứng khoán.
 •  Quy mô phát hành lớn, trong thời gian phát hành thu hút được đông đảo nhà đầu tư bỏ vốn mua chứng khoán.
 • Tổng giá trị của chứng khoán được bán thường phải đạt một mức nhất định để có thể tích lũy được nguồn vốn lớn giúp tổ chức phát hành thực hiện các dự án mở rộng kinh doanh hoặc đầu tư mới.

Các phương pháp chào bán cổ phần ra công chúng

 • Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng bao gồm Internet, thông tin trên báo đài, phương tiện quảng cáo, truyền hình.
 • Chào bán cổ phần ra công chúng cung cấp chứng khoán cho 100 nhà đầu tư trở lên, không bao gồm các nhà đầu tư chuyên nghiệp
 • Ngoài ra thì việc chào bán này còn cung cấp cho số lượng nhà đầu tư không xác định.
Bài viết liên quan  Chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất vườn

Các công ty thực hiện thủ tục chào bán cổ phần ra công chúng

 • Thứ nhất là các công ty cổ phần mới thành lập muốn huy động kêu gọi vốn.
 • Thứ hai là công ty muốn phát hành bổ sung: Các công ty niêm yết tăng vốn nhượng quyền và huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu.
 • Thứ ba các công ty muốn mở rộng quy mô, muốn công ty lên sàn giao dịch chứng khoán định giá tài sản.

Điều kiện chào bán cổ phần ra công chúng

Điều kiện phát hành cổ phiếu

 • Vốn đăng ký mà công ty đã thanh toán khi đăng ký từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên được tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;
 • Hoạt động kinh doanh của năm ngay trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế trong năm đăng ký chào bán;
 • Có phương án phát hành và phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều kiện phát hành trái phiếu

 • Vốn đăng ký mà công ty đã thanh toán khi đăng ký từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên được tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;
 • Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký bán hàng phải có lãi, tính đến năm đăng ký phát hành không có lỗ lũy kế, không có nợ quá hạn đến một năm;
 • Có phương án phát hành; phương án sử dụng và hoàn trả vốn do Hội đồng quản trị huy động được từ cuộc họp phát hành; Hội đồng thành viên hoặc được chủ sở hữu công ty chấp thuận;
 • Cam kết thực hiện các nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành; thanh toán; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.

Điều kiện phát hành chứng chỉ quỹ

 • Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán tối thiểu 50 tỷ đồng Việt Nam;
 • Xây dựng phương án phát hành và đầu tư số tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ thực hiện chào bán cổ phần ra công chúng

Khi đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên, cần lập hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, bao gồm:

 • Phiếu đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo mẫu số 162/2015/TT-BTC Phụ lục 01;
 • Giấy tờ theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 Thông tư 162/2015/TT-BTC;
 • Các bài báo liên kết của công ty có nội dung liên quan theo quy định của pháp luật;
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sau: trong thời hạn một năm, việc sử dụng và phát hành vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng được sử dụng để mua, bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán có tổ chức (đối cổ phiếu chưa niêm yết) Cổ phiếu, đã đăng ký giao dịch). Kết thúc đợt phát hành.
 • Báo cáo tài chính của tổ chức phát hành trong hai năm gần nhất phải đáp ứng các yêu cầu quy định;
 • Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
 • Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu từ đợt phát hành;
 • rừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán hoặc tổ chức phát hành do tổ chức bảo lãnh phát hành thực hiện thì trong hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng phải có hợp đồng tư vấn trong hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
Bài viết liên quan  Hồ sơ và thủ tục để đăng ký giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Hồ sơ sẽ được nộp tại Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước, nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Inslaw về việc chào bán cổ phần ra công chúng, hy vọng với những thông tin trên có thể giúp khách hàng hiểu hơn về vấn đề này. Trong quá trình tìm hiểu nếu như còn thắc mắc hoặc quan tâm và có nhu cầu sử dụng dịch vụ bên công ty, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

 • Hotline: 0931060668 (Mr.Lâu)
 • Gmail: hangluatthanhcong@gmail.com
 • Website: https://inslaw.vn/

Bạn đang xem bài viết “Chào bán cổ phần ra công chúng năm 2021 điều kiện và thực trạng?” tại chuyên mục “Kiến thức tỏng hợp”

About The Author

Xem các đơn hàng khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.